شماره تماس: 02144046080 

آزمون آنتی باکتریال Disc diffusion

آزمون آنتی باکتریال Disc diffusion

آزمون آنتی بیوگرام عبارت است از سنجش میزان آنتی بیوتیک یا سایر عوامل ضد میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در آزمایشگاه. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت اندازه گیری نمود. آزمایش دیسک دیفیوژن (انتشار دیسک) یا آزمایش انتشار آگار یک تست حساسیت به آنتی بیوتیک است. از دیسک های آنتی بیوتیکی برای آزمایش میزان تأثیر باکتری ها توسط آنتی بیوتیک ها استفاده می کند.

روش آزمون:

در این آزمایش ، لایه های نازک حاوی آنتی بیوتیک ها در پلیت حاوی آگار که باکتری ها در آن قرار گرفته اند ، گذاشته میشوند و پلیت در انکوباتور باقی می ماند. اگر یک آنتی بیوتیک رشد باکتری ها را متوقف کند یا باکتری ها را بکشد ، ناحیه ای اطراف آنتی بیوتیک وجود خواهد داشت که باکتری ها به اندازه کافی رشد نکرده اند تا قابل مشاهده باشند. به این حالت منطقه مهاری گفته می شود.