آزمون سمیت سیستمیک تحت حاد

آزمون سمیت تحت حاد برای ارزیابی اثرات جانبی احتمالی دارویی جدید به دنبال یک دوره درمانی به مدت 2-4 هفته انجام می شود. سمیت تحت حاد به عنوان مطالعات یافتن دامنه به منظور انتخاب سطح دوز مورد استفاده در آزمون های سمیت مزمن و تحت مزمن انجام می شود. علاوه بر این ، آزمون های مربوط به سمیت تحت حاد ممکن است آزمایشات اولیه بالینی را در مدت زمان درمان تا 4 هفته پشتیبانی کند. این آزمون ها برای ارزیابی پیشرفت و پسرفت ضایعات ناشی از دارو طراحی شده اند اما به طور کلی مدت زمان کافی برای شناسایی همه اثرات ثانویه که ممکن است در طول استفاده بالینی طولانی مدت یا در طول سمیت مزمن و آزمایش سرطان زایی بوجود بیاید ، طراحی شده اند.

آزمون سمیت سیستمیک تحت حاد بر اساس استاندارد ISO 10993-11 انجام می شود.آزمون جهت اندازه گیری تاثیر دوزهای مختلف دارو بر روی بافت انجام می گیرد.بطور معمول سه دوز موثره استفاده می شود : دوز بالا ، دوز متوسط و دوز پایین.

دوزهای مورد استفاده بر اساس اطلاعاتی است که در آزمون سمیت سیستمیک حاد بدست آمده.

فهرست