آزمون سمیت سیستمیک تحت مزمن

تست زیستی سازگاری سمیت سیتمیک تحت مزمن برای کشف تأثیرات یک ماده با قرار گرفتن بیمار در معرض مکرر ماده ، از جمله هرگونه اثرات سمیت ترکیبی ، استفاده می شود. این اثر سیستمیک دوزهای مکرر از مواد یا عصاره های آنها را برای حداقل 24 ساعت و بیشتر از 10٪ کل طول عمر حیوان آزمایش تعیین نمی کند. این آزمایش سمیت  با ISO 10993-11 مطابقت دارد.

مطالعات سمیت تحت مزمن با جوندگان بطور کلی 90 روز (3 ماه) انجام می شود اما ممکن است تا 12 ماه انجام شود. نتایج این مطالعات می تواند در پیش بینی دوزهای مناسب از ماده آزمایش شده برای مطالعات آینده در مورد سمیت مزمن کمک کند ، برای تعیین NOEL ها برای برخی از نقاط انتهایی سم شناسی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین اجازه می دهد مطالعات سمی طولانی مدت در جوندگان و غیر جوندگان باید با تأکید ویژه بر اندامهای هدف مشخص طراحی شوند.

مطالعات سمیت تحت مزمن معمولاً نمی توانند پتانسیل سرطان زا یک ماده آزمایش شده را تعیین کنند.

فهرست