آزمون سمیت سیستمیک حاد

آزمون سمیت حاد برای تعیین اثرات منفی کوتاه مدت دارو هنگام تجویز در یک دوز و یا در دوزهای متعدد در طی یک دوره 24 ساعته در دو گونه پستاندار (یک نوع غیرمستقیم) و تحت استاندارد ISO 10993-11 انجام میگیرد.

اطلاعات در مورد سمیت حاد داروها می تواند عوارض مصرف بیش از حد توسط انسان را پیش بینی کند و برای پشتیبانی از فاز سوم در دسترس باشد.

مطالعات مربوط به سمیت حاد اطلاعاتی در مورد:

  • پتانسیل سمیت حاد در انسان
  • تخمین از دوزهای حاد بی خطر برای انسان
  • ارگانهای هدف بالقوه سمیت
  • دوره زمانی مشاهدات بالینی ناشی از دارو
  • دوز مناسب برای مطالعات سمیت چند دوزی
  • تفاوت انواع سمیت
فهرست