خدمات پژوهشی

خدمات پژوهشی آزمایشگاه کیا به شرح زیر میباشد :

  • نگهداری موش صوری ، رت ، خوکچه هندی و خرگوش
  • انجام کلیه تزریقات عضلانی ، وریدی ، زیرجلدی
  • تجویز دارو از راه خوراکی با استفاده از گاواژ
  • خونگیری ، جراحی و برداشت بافت
  • ایجاد مدل سوختگی
  • ایجاد مدل هپاتیت
  • ایجاد مدل سرطان
  • کاشت بیومواد و داربست ها در بدن حیوانات
  • استخراج سلول از بدن حیوانات

فهرست