شماره تماس: 02144046080 

آزمون زیست سازگاری ماسک ها

آزمون زیست سازگاری ماسک ها

از آنجاییکه ماسک با پوست کاربر در تماس است، نباید برای بدن سمی باشد و یا منجر به واکنش حساسیت و یا تحریک پوستی گردد. این سه آزمون در دسته زیست سازگاری ماسک قرار می گیرند.

هر چند در برخی از استانداردهای بین المللی به قابلیت اشتعال اشاره شده است اما در استاندارد INSO 6138 این آزمون مطرح نشده است.

 ASTM F2100EN 14683 & INSO 6138
Level 1Level 2Level 3Type IType IIType IIR
ایمنیتمیزی میکروبیNot required≤ 30 cfu/g
زیست سازگاریفاقد سمیت سلولی فاقد حساسیت زایی، فاقد تحریک زاییفاقد سمیت سلولی فاقد حساسیت زایی، فاقد تحریک زایی
قابلیت اشتعالFlammability 16 CFR part 1610Class 1 (≥ 3.5 seconds)

مطالب مرتبط با آزمون های ماسک پزشکی