شماره تماس: 02144046080 

آزمون ها

صفحه اصلی  >  آزمون ها

دسته بندی اصلی آزمون های کیا نانو زیست ویستا

لیست آزمون های کیا نانو زیست ویستا

wdt_ID ردیف عنوان آزمون شماره استاندارد (En) شماره استاندارد (Fa)
1 1 سمیت سلولی (Cytotoxicity) ISO 10993-5 -
2 2 حساسیت زایی (Sensitization) ISO 10993-10 -
3 3 تحریک زایی (Irritation) ISO 10993-10 -
4 4 سمیت ژنتیکی (Genotoxicity) ISO 10993-3 -
5 5 خون سازگاری (Hemocompatibility) ISO 10993-4 -
6 6 همولیز کنندگی (Hemolysis) ISO 10993-4 -
7 7 سمیت سیستمیک (Systemic toxicity ) ISO 10993-11 -
8 8 ایمپلنتیشن (کاشت) (Implantation) ISO 10993-6 -
9 9 اندوتوکسین باکتریایی (LAL) (Bacterial endotoxin) ISO 10993-11 USP 41 -
10 10 تب زایی (پیروژن) (Pyrogen) ISO 10993-11 USP 151 -
11 11 باقیمانده گاز اتیلن اکساید (Ethylene oxide sterilization residuals) ISO 10993-7 -
12 12 استریلیتی ISO 11737-2: 2019 , USP 71 IINSO 3001-1 IINSO 3001-2
13 13 شمارش میکروبی- وسایل پزشکی ISO 11737-1:2021 INSO 7631-1
14 14 شمارش میکروبی- مواد دارویی USP 61, USP 62 -
15 15 شمارش میکروبی- مکمل و افزودنی غذایی USP 2021, USP 2022 -
16 16 شمارش میکروبی- غذایی به روش پورپلیت - INSO 5272-1
17 17 شمارش میکروبی- غذایی به روش کشت سطحی - INSO 5272-2
18 18 شمارش میکروبی- آب ISO 6222:2014 , ISO 11133: 2014 , USP 1231 INSO 5271:1398
19 19 ماندگاری استریل ASTM F1980 -
20 20 پایش میکروبی اتاق تمیز ISO 14644 , ISO 14698 -
21 21 قابلیت رشد محیط کشت میکروبی (GPT Test) USP 51,61,62,71,1116, 1117 -
22 22 حداقل غلظت مهارکننده/کشنده باکتری (MIC, MBC) CLSI m26a -
23 23 آنتی بیوگرام/حاله عدم رشد (Disk diffusion) CLSI m07 CLSI m44a2 -
24 24 صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما ISO 11137-1: 2018 -
25 25 تعیین دز استریل با اشعه گاما ISO 11137-2: 2013 -
26 26 بسته بندی- طول عمر تسریعی- پیرسازی- تاریخ انقضاء- پایداری ISO 11607 , ASTM F1980 -
27 27 بسته بندی- ماندگاری استریل ISO 11607 , ASTM F1980 -
28 28 بسته بندی- مهر و موم ISO 11607 , ASTM F1886M -
29 29 بسته بندی- نشتی (نفوذ رنگ) ISO 11607 , ASTM F1929-15 -
30 30 بسته بندی- نشتی(آزمون حباب) ISO 11607 , ASTM F2096-11 -
31 31 بسته بندی- مقاومت به فشار داخلی ISO 11607 , ISO 2758: 2014 , ISO 2758: 2014 -
32 32 بسته بندی- استحکام کششی (کاغذ) ISO 11607 , ISO 1924-2: 2008 , ISO 1924-3: 2005 -
33 33 بسته بندی- استحکام کششی (پلاستیک) ISO 11607 , ASTM D882-18 -
34 34 بسته بندی- استحکام کششی (منسوجات) ISO 11607 , ASTM D5034-09 -
35 35 ست سرم ISO 8536-4: 2019 INSO 8357-4: 1401
36 36 ست سرم بورت دار ISO 8536-5: 2004 INSO 8257-5
37 37 ست خونگیری ISO 1135-3: 2016 INSO 4638-3: 1396
38 38 ست تزریق (جاذبه) ISO 1135-4: 2016 INSO 4638-4: 1396
39 39 ست تزریق (دستگاه فشار) ISO 1135-5: 2015 INSO 4638-5: 1395
40 40 سرنگ زیرجلدی ISO 7886-1: 2017 INSO 770-1: 1396
41 41 سرنگ خود تخریبی ISO 7886-3: 2020 INSO 770-3
42 42 سرنگ انسولین ISO 8537: 2016 INSO 3591: 1395
43 43 سوزن زیر جلدی ISO 7864: 2016 INSO 3979: 1398
44 44 سوزن دندانپزشکی ISO 7885: 2010 INSO 5554: 1394
45 45 گاز طبی زخم بندی AS 2835-1: 1998 INSO 3061: 1401
46 46 گاز وازلینه USP ISIRI 11032
47 47 باند زخم بندی DIN EN 14079: 2003 INSO 583: 1394
48 48 باند کشی BS 7505: 1995 SABS 945-2: 1994 ISIRI 5557: 1380
49 49 باند گچی IS 4738: 1993 ISIRI 11806: 1387
50 50 باند قالبگیری ارتوپدی فعال شونده با آب ASTM F1536-95: 2015 INSO 18149: 1392
51 51 کاتتر آنژیوگرافی ISO 10555-2: 2013 INSO 7325-2
52 52 کاتتر ورید مرکزی ISO 10555-3: 2013 INSO 7325-3: 1392
53 53 کاتتر بالن دار ISO 10555-4: 2013 INSO 7325-4: 1392
54 54 کاتتر سوزن دار ISO 10555-5: 2013 INSO 7325-5: 1392
55 55 ماسک پزشکی- الزامات فیزیکی ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
56 56 ماسک پزشکی- فشار تفاضلی ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
57 57 ماسک پزشکی- پالایش باکتریایی (BFE) ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
58 58 ماسک پزشکی- تمیزی میکروبی ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
59 59 ماسک پزشکی- زیست سازگاری ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
60 60 کاندوم لاستیکی لاتکس طبیعی ISO 4074: 2014 INSO 14768: 1401
61 61 کاندوم لاستیکی آزمایش بالینی ISO 16037: 2011 ISIRI 9551
62 62 کاندوم مردانه سنتزی ISO 23409: 2011 -
63 63 کاندوم زنانه ISO 25841:2020 INSO 18439: 1392
64 64 دستکش جراحی ISO 10282: 2014 INSO 1644: 1394
65 65 دستکش خانگی ISO 20057: 2017 INSO 3671: 1398
66 66 دستکش معاینه (PVC) ISO 11193-2: 2006 ISIRI 9552-2
67 67 دستکش معاینه (latex) ISO 11193-1: 2020 ISIRI 9552-1
68 68 دستکش- تعیین پودر سطحی ISO 21171: 2006 INSO 12774
69 69 اندیکاتورهای شیمیایی- گاز اتیلن اکساید ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 -
70 70 اندیکاتورهای شیمیایی- گاما ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 -
71 71 اندیکاتورهای شیمیایی- اتوکلاو ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 -
72 72 اندیکاتورهای شیمیایی- پلاسما ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 -
73 73 اندیکاتورهای شیمیایی- حرارت خشک (آون) ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 -
74 74 اندیکاتورهای شیمیایی- فرمالدهید ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 -
75 75 اندیکاتورهای بیولوژیکی- گاز اتیلن اکساید ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
76 76 اندیکاتورهای بیولوژیکی- گاما ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
77 77 اندیکاتورهای بیولوژیکی- اتوکلاو ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
78 78 اندیکاتورهای بیولوژیکی- پلاسما ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
79 79 اندیکاتورهای بیولوژیکی- حرارت خشک ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
80 80 اندیکاتورهای بیولوژیکی- حرارت خشک (آون) ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
81 81 اندیکاتورهای بیولوژیکی- فرمالدهید ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 -
82 82 کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری سختی (TDS) - نمک ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
83 83 کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری هدایت الکتریکی (CD) ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
84 84 کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری PH ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
85 85 کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری اکسیژن ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
86 86 کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری اختلاف پتانسیل اکسایش و کاهش (ORP) ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
87 87 کنترل آب آزمایشگاهی- شمارش میکروبی (کانت- بایوبردن) ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
88 88 ظروف پسماند تیز و برنده BS 7320: 1990 , AS 4031:1992 ISIRI 8502
89 89 ظروف جمع آوری خون وریدی انسان ISO 6710: 2017 INSO 11341
90 90 دندان پزشکی- دندانهای مصنوعی ISO 22112: 2017 INSO 11791: 1398
91 91 دندان پزشکی- نخ دندان ISO 28158: 2018 INSO 14019
92 92 دندان پزشکی- مسواک دندان ISO 20126: 2022 INSO 2063: 1396
93 93 دندان پزشکی- آمالگام دندان ISO 24234: 2015 , ISO 20749: 2017 INSO 21005: 1394 , INSO 22515: 1396
94 94 صحه گذاری چمبر گاز اتیلن اکساید ISO 11135 -
95 95 پنبه هیدروفیل SANS 228: 2007 INSO 258: 1394 , ISIRI 7274: 1382
96 96 لانست DIN 58916 2004 ISIRI 8501
97 97 چاقو جراحی با تیغ جدا شونده ISO 7740: 1385 ISIRI 5187
98 98 شان و گان DIN EN 13795: 2013 INSO 14350: 1396
99 99 کیسه آب گرم BS 01970: 2012 INSO 20490: 1394
100 100 کیسه خون ISO 3826-1 2019 INSO 12139: 1401
101 101 نخ بخیه SANS 494-1: 2011+AMD1 , USP INSO 7327: 1397
102 102 کیسه ادرار ISO 8669-2: 1996 ISIRI 4927-1, ISIRI 4928-2 ISIRI 4927-3, ISIRI 4928-4
103 103 سوند ادراری (از نوع نلاتون و فولی) BS EN ISO 20696: 2013 , ASTM F623-99: 2013 ISIRI 4641: 1377
104 104 لوله سوزن فولاد زنگ نزن ISO 9626: 2016 INSO 3981: 1398
105 105 لوله ازدیاد طول وسایل تزریق یکبار مصرف پزشکی ISO 8536-2: 2004 ISIRI 7326-4
106 106 اتصالات مخروطی با شیب 6% برای سرنگ و سوزن و سایر لوازم پزشکی ISO 594-1: 1986 , ISO 594-2: 1998 ISIRI 3980-1: 1376 , ISIRI 3980-2
107 107 نمادهای تجهیزات پزشکی ISO 15223-1: 2021 -
108 108 اطلاعات تجهیزات پزشکی ISO 20417: 2021 , BS EN 1041: 2008+A1:2013 -
109 109 اثر ضدعفونی کننده دست EN 1499 INSO 19708
110 110 ضدعفونی کنندهها و گندزداهای شیمیایی دست EN 1500: 2013 INSO 8512: 1393
111 111 اثر ضدعفونی کننده دست جراح EN 12791: 2017 -
112 112 آنتی فانگال ضدعفونی کننده دست ASTM E2613 INSO 16119: 1392
113 113 اثر ضدمیکروب/ مخمر و قارچی ضدعفونی کننده شیمیایی روی سطح بدون منفذ BS EN 13697: 2019 INSO 11798: 1395
114 114 اثر ضد عفونی کنندگی کالای نساجی ISO 20743: 2013 INSO 11070: 1393
115 115 اثر ضدباکتریایی سطوح پلاستیکی نامتخلخل ISO 22196: 2011 INSO 10900: 1392
116 116 اثر ضدباکتریایی ضدعفونی کنندههای شیمیایی EN BS 1276: 2010 ISIRI 2842
117 117 آزمون اثر ضدمیکروبی UVGI ASTM E3135: 2018 INSO 22808: 1399
118 118 اثر ضدمیکروب سطحوح متخلخل ASTM E2149 -
119 119 آنتی باکتریال مورد استفاده در مکانهای پزشکی EN 14561: 2006 , EN 13727: 2015 ISIRI 11793 , INSO 10504: 1395
120 120 آنتی فانگال مورد استفاده در مکانهای پزشکی EN 14562: 2006 , EN 1275: 2006 , EN 13624: 2013 ISIRI 11797 , INSO 16667: 1392 , INSO 19851: 1393
121 121 کریر کمی آنتی باکتریال تجهیزات در مکانهای پزشکی DIN EN 14561: 2006 ISIRI 11793
122 122 سوسپانسون کمی ارزیابی آنتی فانگال عمومی DIN EN 1275: 2006 , DIN EN 1650: 2010 INSO 16667: 1392 , INSO 6986
123 123 آنتی باکتریال محلولهای ضدعفونی زخم ASTM E2149 -
124 124 دستگاه های ضد عفونی کننده - -
ردیف عنوان آزمون شماره استاندارد (En) شماره استاندارد (Fa)

مطالب مرتبط با آزمون های کیانانو زیست ویستا