شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های سطوح بدون منفذ - نامتخلخل

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های سطوح بدون منفذ/ نامتخلخل

به طور ساده، در این آزمون سوسپانسون باکتری و یا قارچ به طور جداگانه بر دیسک های فلزی، جهت شبیه سازی سطح، ریخته می شوند. سپس فرآورده ضدعفونی کننده بر سطوح قرار میگیرد و پس از پایان زمان تماس، جهت شمارش به پتری دیش های میکروبی افزوده می شود. میزان خاصیت باکتری کشی و یا قارچ کشی با محاسبه میزان کاهش میکروارگانیسم ها، نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

این آزمون مطابق با استاندارد INSO 11798 و BS EN 13697 جهت بررسی فعالیت باکتری­کشی و یا قارچ­کشی فرآورده­های شیمیایی که برای ضدعفونی سطوح صنعتی، مکان­های ساختمانی و خانگی استفاده می شوند، انجام می شود.  در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود:

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Escherichia coli ATCC 10536

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Enterococcus hirae ATCC 10541

Candida albicans ATCC 10231

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

علاوه بر سویه­های ذکر شده فوق که جهت بررسی اهداف کلی هستید، می­توان از سویه­های زیر برای اهداف خاص استفاده کرد:

Salmonella typhimurium ATCC 13311

Lactobacillus brevis DSM 6235

Enterobacter clocae DSM 6234

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763    (برای نوشیدنی­های تخمیری)

روش آزمون اثر ضدباکتریایی سطوح پلاستیکی نامتخلخل