شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون بررسی اثر ضد عفونی کننده های دست جراح

آزمون بررسی اثر ضد عفونی کننده های دست جراح

آزمون آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده دست جراح مطابق با استاندارد EN 12791+A1 انجام می شود و دارای تفاوت هایی با استاندارد BS EN 1500 است. اين استاندارد برای فرآورده های ضد عفونی کننده و گندزداهای مصرفی مرتبط با دست جراحان (در تماس با بیمار)، در ‏اماکنی مانند بیمارستان و کلینیک است.‏

در این استاندارد شرایط ضدعفونی دست جراح، شبیه سازی و میزان کاهش انتشار میکروبی بررسی می گردد. به طور کلی این استاندارد بر تعداد زیادی از داوطلبان در شرایط مشابه بررسی می گردد. ابتدا داوطلبان باید دست های خود را به روش صحیح، شست و شو دهند.

پس از شست و شو، هر دو دست داوطلبان، به باکتری آزمون آلوده می شوند. سپس تعداد اولیه باکتری بر دست هر داوطلب مشخص می گردد. تعداد باکتری ها همچنین پس از استفاده داوطلبان از فرآورده ضدعفونی کننده، شمارش می شوند و میزان کاهش به صورت لگاریتمی به عنوان میزان عملکرد و کارایی فرآورده محاسبه می گردد. در این آزمون، اثر فرآورده مورد آزمون، بلافاصله بعد از اثر و 3 ساعت بعد از آن، مورد ارزیابی قرار می گیرد. شوینده ‏مرجع پروپانول 60% حجمی است. برای بررسی اثر پایدار، میانگین اثر 3 ساعت نمونه باید بیشتر از مقادیر مرجع باشد.‏

روش آزمون بررسی اثر ضد عفونی کننده های دست جراح