شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های دست

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های دست

این آزمون مطابق با استاندارد BS EN 1500 یا INSO 8512 و برای بررسی فعالیت آنتی باکتریال فرآورده ها با کاربرد ضدعفونی کننده دست، بدون نیاز به آب، استفاده می شود. فرآورده ضدعفونی کننده در این آزمون عمدتا از یک میکروارگانیسم به شرح ذیل استفاده می شود که جز فلور طبیعی پوست است

Escherichia coli K12, NCTC 10538, CIP 54.117, NCIMB 10083

در این استاندارد شرایط ضدعفونی دست با فرآورده مورد آزمون، شبیه سازی و میزان کاهش انتشار فلور میکروبی گذرا دست بررسی می گردد. به طور کلی این استاندارد بر تعداد زیادی از داوطلبان در شرایط مشابه بررسی می گردد. ابتدا داوطلبان باید دست های خود را به روش صحیح، شست و شو دهند.

پس از شست و شو، هر دو دست داوطلبان، به باکتری آزمون آلوده می شوند. سپس تعداد اولیه باکتری بر دست هر داوطلب مشخص می گردد. تعداد باکتری ها همچنین پس از استفاده داوطلبان از فرآورده ضدعفونی کننده، شمارش می شوند و میزان کاهش به صورت لگاریتمی به عنوان میزان عملکرد و کارایی فرآورده محاسبه می گردد.