شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح متخلخل

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح متخلخل

در این آزمون، تعداد باکتری ها در دو محیط دارای سطح و فاقد سطح بررسی و نتیجه به صورت لگاریتمی نسبت به نمونه های کنترل گزارش می شود.

از آنجاییکه استاندارد ISO 22196 مختص سطوح بدون منفذ است، برای بررسی فعالیت آنتی باکتریال سطوح متخلخل و دارای حفره، مانند اسفنج، از استاندارد ASTM E2149 استفاده می شود. در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود:

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Escherichia coli ATCC 8739

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352