شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح متخلخل

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح متخلخل

در این آزمون، تعداد باکتری ها در دو محیط دارای سطح و فاقد سطح بررسی و نتیجه به صورت لگاریتمی نسبت به نمونه های کنترل گزارش می شود.

از آنجاییکه استاندارد ISO 22196 مختص سطوح بدون منفذ است، برای بررسی فعالیت آنتی باکتریال سطوح متخلخل و دارای حفره، مانند اسفنج، از استاندارد ASTM E2149 استفاده می شود. در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود:

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Escherichia coli ATCC 8739

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352