شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی دست

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی دست

این آزمون مطابق با استاندارد EN 1499 یا INSO 19708 جهت بررسی عملکرد شوینده های ضدعفونی کننده مورد استفاده در اماکن عمومی، نظیر بیمارستان، دندانپزشکی، مدرسه، مهدکودک و غیره که انتقال آلودگی های احتمالی مورد اهمیت است،‏ کاربرد دارد. به عبارت دیگر این استاندارد برای شوینده های معمولی ‏دست به کار نمی رود. فرآورده ضدعفونی کننده در این آزمون عمدتا از یک میکروارگانیسم به شرح ذیل استفاده می شود که جز فلور طبیعی پوست است

Escherichia coli K12, NCTC 10538, CIP 54.117, NCIMB 10083

در این استاندارد شرایط ضدعفونی دست با شوینده مورد آزمون، شبیه سازی و میزان کاهش انتشار فلور میکروبی گذرا دست بررسی می گردد. به طور کلی این استاندارد بر تعداد زیادی از داوطلبان در شرایط مشابه بررسی می گردد. ابتدا داوطلبان باید دست های خود را به روش صحیح، شست و شو دهند.

روش آزمون ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی دست