شماره تماس: 02144046080 

آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc

آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc

آزمون آنتی بیوگرام عبارت است از سنجش میزان آنتی بیوتیک یا سایر عوامل ضد میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در آزمایشگاه. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت اندازه گیری نمود. اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی است: (Minimum Inihibitory Concentration (MIC (Minimum Bactericidal Concentration (MBC

منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی بیوتیک است که می تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاه مهار کند و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می برد.

این آزمون برای تمامی باکتری های گرم مثبت و منفی قابل اجرا است.

آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc

مطالب مرتبط با آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc