شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال دستگاه های ضد عفونی کننده

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال دستگاه های ضد عفونی کننده

آزمون اثر ضد میکروبی UVGI - در این آزمون باکتری و یا قارچ بر سطوح حامل تلقیح می شود و میزان میکروارگانیسم ها قبل و پس از تابش اشعه دستگاه بررسی می گردد و برای سایر دستگاه ها، در صورتی که عملکرد جدیدی برای استریل سازی دارند و استاندارد مشخصی برای آن ها وجود ندارد، عمدتا دو آزمون شمارش بار میکروبی (قبل و بعد از عملکرد دستگاه) انجام و میزان کاهش بار میکروبی به عنوان میزان کارایی دستگاه تلقی می گردد.

دستگاه هایی که برای ضد عفونی کردن سطوح از اشعه فرابنفش (UVGI) استفاده می کنند، مطابق با استاندارد INSO 22808 و ASTM E3135، مورد آزمون قرار می گیرند. در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود:

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Candida albicans ATCC 10231

در این آزمون باکتری و یا قارچ بر سطوح حامل تلقیح می شود و میزان میکروارگانیسم ها قبل و پس از تابش اشعه دستگاه بررسی می گردد.

آزمون اثر ضد میکروبی UVGI