آزمون های سلولی

زیست شناسی سلولی مطالعه ساختار و عملکرد سلول است و این حول محور این مفهوم است که سلول واحد اساسی زندگی است. تمرکز بر روی سلول امکان درک دقیق بافت ها و ارگانیسم هایی را که سلول ها تشکیل می دهند ، فراهم می کند. بعضی از ارگانیسم ها فقط یک سلول دارند ، در حالی که برخی دیگر در گروه های همکاری با تعداد زیادی سلول قرار دارند. در کل ، زیست شناسی سلول بر ساختار و عملکرد سلول متمرکز است ، از عمومی ترین خصوصیات مشترک همه سلول ها ، تا عملکردهای منحصر به فرد ، بسیار پیچیده به ویژه سلول های تخصصی

در آزمایشگاه کیا ، انواع آزمون های سلولی با توجه به شرایط و درخواست مشتریان انجام میپذیرد.

انواع تست های سلولی :

  • ارزیابی میزان مرگ و میر و زنده مانی سلول با روش MTT
  • ارزیابی میزان چسبندگیسلول بر روی داربست های بافتی
  • استخراج و جوانسازی سلول از بافت های مختلف بدن حیوانات و انسان
  • رنگ آمیزی DAPI
  • آلکالین فسفاتاز
  • سنجش کلسیم
  • ایمنوسیتوشیمی ICC
  • ایمنوهیستوشیمی IHC
  • فلوسایتومتری
  • تمایز سلول های کشت داده شده به رده های مختلف سلولی
فهرست