شماره تماس: 02144046080 

آزمون صحه گذاری اندیکاتورهای شیمیایی

آزمون صحه گذاری اندیکاتورهای شیمیایی

برای اطمینان از قابل اعتماد بودن فرآیند استریل‌سازی، عمدتا از اندیکاتورهای بیولوژیکی یا شیمیایی استفاده می شود. اندیکاتور های شیمیایی برای زمان‌ها و چرخه‌های مختلف استریل‌سازی طراحی شده‌اند و ویژگی اصلی آنها خواندن و تفسیر آسان و سریع نتایج به دست آمده است. کاربرد اصلی اندیکاتور های شیمایی مطابق با استاندارد ISO 11140 شامل سه مورد اصلی است:
  • ایجاد تمایز بین فرآیند پردازش شده و نشده
  • استفاده در آزمون و/یا روش‌های خاص، به عنوان مثال اندیکاتور بووی دیک
  • قرار دادن داخل بار جداگانه به منظور ارزیابی دستیابی به پارامتر(های) فرآیند پارامتر(های) مربوطه در نقطه قرارگیری.

به طور کلی سه پارامتر اساسی زمان، دما و کیفیت بخار گاز اشباع شده، کنترل و در صورت تایید فرآیند استریل سازی، تغییر قابل مشاهدهنمایان می گردد. در هر فرآیند استریل، موارد ذکر شده در جدول، متغیر و قابل بررسی است.

نوع فرآیند مورد استفادهمتغیرهای قابل بررسی
استریل سازی با بخارزمان، دما، رطوبت
استریل سازی با حرارت خشکزمان و دما
استریل سازی با گاز اتیلن اکسایدزمان، دما، غلظت رطوبت و گاز اتیلن اکساید
استریل سازی با تابشدز جذب شده کلی
استریل سازی با حرارت کم بخار و فرمالدئیدزمان، دما، غلظت رطوبت و فرمالدئید
استریل سازی با بخار پراکسید هیدروژنزمان، دما، غلظت هیدروژن پراکسید

مطابق با جدول ذیل، اندیکاتور های شیمیایی به پنج دسته یا کلاس تقسیم می شوند:

نوع اندیکاتوردسته بندیموارد استفاده
نوع/ کلاس 1e1اندیکاتورهایی که یا قرار گرفتن در معرض فرآیندی بین اقلام فرآوری نشده و فرآوری شده تمایز قائل می شوند و قادر به نشان دادن نقص فرآیند استریل سازی هستند.
نوع/ کلاس 2s2اندیکاتورهایی که برای موارد خاص استفاده می شود.
مانند نوع بووی-دیک
نوع/ کلاس 3i3این اندیکاتور ها به یک پارامتر بحرانی فرآیند واکنش نشان می دهند.
نوع/ کلاس 4i4این اندیکاتور ها به بیش از یک پارامتر بحرانی فرآیند واکنش نشان می دهند.
نوع/ کلاس 5i5این اندیکاتور ها به همه پارامتر های بحرانی فرآیند واکنش نشان می دهند.
نوع/ کلاس6i6این اندیکاتور ها به همه پارامترهای بحرانی فرآیند واکنش نشان می دهند.
اندیکاتورهای i3 و i6 : اندیکاتورهایی که برای هر بار، به طور جداگانه قرار داده شوند. این نوع اندیکاتورها، متغیرهای بحرانی فرآیند را در نقطه قرارگیری ارزیابی می کنند.

مطالب مرتبط با آزمون صحه گذاری اندیکاتورهای شیمیایی