شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون مقاومت به پاشش خون ماسک های جراحی

آزمون مقاومت به پاشش خون ماسک های جراحی

آزمون مقاومت به پاشش خون صرفا مختص ماسک های جراحی نوع IIR است. با توجه به احتمال پاشش خون برای کادر پزشکی و دندانپزشکی، و در نتیجه احتمال آلودگی این افراد با عوامل بیماریزا، این آزمون با خون سنتزی طراحی و در آن مقاومت ماسک به پاشش خون بررسی می گردد.

در استاندارد ملی ایران به شماره 6138، ماسک ها با توجه به کارایی پالایش باکتریایی به دو نوع I و II طبقه بندی می شوند. نوع II با توجه به وجود یا عدم وجود مقاومت در برابر پاشش خون، دارای تقسیم بندی بیشتری است. در صورتی که ماسک مورد استفاده در جراحی دارای مقاومت به پاشش خون باشد، با حرف R نشان داده می شود (نوع IIR).

آزمون پاشش خون ماسک های جراحی
 ASTM F2100EN 14683 & INSO 6138
Level 1Level 2Level 3Type IType IIType IIR
پالایشBFE % ≥ 95≥ 98≥ 95≥ 98
PFE %≥ 95≥ 98Not required
پاشش خونPass at 80 mmHgPass at 120 mmHgPass at 160 mmHgNot requiredPass at ≥ 16 kPa (>120 mmHg)

مطالب مرتبط با آزمون های ماسک پزشکی