شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
پالایش باکتریایی (BFE)

آزمون پالایش باکتریایی ماسک ها (BFE)

عملکرد اصلی ماسک، جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به بدن و جلوگیری از ترشح آئروسل های آلوده به فضای عمومی است. آزمون پالایش باکتری (BFE)، به بررسی این مهم می پردازد. در این آزمون باکتری به وسیله نبولایزر، به صورت آئروسل در محفظه بسته قرار گرفته و سپس از ماسک عبور داده می شود. تعداد اولیه باکتری ها و تعداد عبور کرده از ماسک شمارش می شوند و قابلیت پالایش ماسک به صورت درصد محاسبه می گردد.

در جدیدترین استاندارد منتشره INSO 6138 (سال 1399)، آزمون پالایش ذرات (PFE) حذف شده است. حذف این بخش از استاندارد، احتمالا به این جهت است که قابلیت پالایش ذرات عمدتا مرتبط با ماسک های شیمیایی است. از آنجایی که اندازه باکتری ها، از بسیاری از ذرات کمتر است و حذف عوامل بیماریزا به عنوان عملکرد اصلی ماسک های پزشکی محسوب می شود، آزمون پالایش باکتری، جایگزین آزمون پالایش ذرات شده است. همچنین آزمون پالایش ویروس (VFE)، در استاندارد INSO 6138 مطرح نشده است. این آزمون با توجه به همه گیری کرونا و با اقتباس از استاندارد های موجود و به گونه تغییر یافته در برخی از آزمایشگاه های خارج از کشور مورد انجام است.

مطالب مرتبط با آزمون های ماسک پزشکی