شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح پلاستیکی

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح پلاستیکی

در این آزمون، تعداد 3 نمونه تیمار شده و 6 نمونه تیمار نشده مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه ها در پتری دیش قرار می گیرند و سپس میکروارگانیسم های آزمون را به طور جداگانه بر سطح آن تلقیح و با غشا محافظ پوشانده می شود. سه نمونه تیمار نشده بلافاصله پس از تلقیح، خنثی و برای شمارش جدا می شوند. سه نمونه تیمار نشده و سه نمونه تیمار شده دیگر، پس از تلقیح به مدت 24 ساعت در دمای 35 درجه گرمخانه گذاری می شوند. در پایان، پس از بازیابی باکتری ها، میزان خاصیت باکتری کشی با محاسبه میزان کاهش میکروارگانیسم ها، نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

این آزمون مطابق با استاندارد INSO 10900 و ISO 22196 جهت بررسی فعالیت آنتی باکتریال سطوح پلاستیکی که خود حاوی عوامل آنتی باکتریال هستند، انجام می شود. این استاندارد برای انواع پلاستیک ها، مواد پوششی، سرامیک ها، چرم های طبیعی و یا مصنوعی، فولاد زنگ نزن، لاستیک و غیره کاربرد دارد. در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود:

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Escherichia coli ATCC 8739

روش آزمون میزان آنتی باکتریال سطوح پلاستیکی