شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی

این آزمون مطابق با استاندارد INSO 11070 و ISO 20743 برای تعیین خاصیت آنتی¬باکتریال کالاهای نساجی (شامل پارچه، لایه، نخ و الیاف استفاده شده برای تهیه پوشاک، کالاهای خواب، مبلمان خانه و لوازم گوناگون) انجام می شود. کالاهای نساجی با خاصیت آنتی باکتریال کاربردهای گسترده ای دارند و برای پیشگیری از انشار آلودگی باکتریایی استفاده می شوند. در این استاندارد سه روش «جذب»، «انتقال» و «چاپ» بیان شده است. در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Klebsiella pneumonia ATCC 4352, PTCC 1290

  1. روش جذب:

در روش جذب، از 6 نمونه پارچه مورد آزمون و 6 نمونه کنترل استفاده می شود. 3 عدد از نمونه های آزمون و کنترل، بلافاصله پس از تلقیح باکتری به پارچه، جهت شمارش تعداد اولیه جدا می شوند. سایر نمونه های آزمون و کنترل، پس از 18-24 ساعت گرمخانه گذاری در 37 درجه سانتی گراد، مورد شمارش نهایی قرار می گیرند. میزان خاصیت آنتی باکتریال مطابق با استاندارد، با مقایسه میزان کاهش باکتری ها نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

  • روش انتقال:

در روش انتقال، از 6 نمونه پارچه مورد آزمون و 6 نمونه کنترل استفاده می شود. 3 عدد از نمونه های آزمون و کنترل، روی پلیت آگار که باکتری به آن تلقیح شده، قرار می گیرند و بلافاصله پس از قرارگیری جهت شمارش تعداد اولیه جدا می شوند. سایر نمونه های آزمون و کنترل، روی پلیت آگار که باکتری به آن تلقیح شده، قرار می گیرند و پس از 24-48 ساعت گرمخانه گذاری در 37 درجه سانتی گراد، مورد شمارش نهایی قرار می گیرند. میزان خاصیت آنتی باکتریال مطابق با استاندارد، با مقایسه میزان کاهش باکتری ها نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

  1. روش چاپ:

در روش چاپ، از 6 نمونه پارچه مورد آزمون و 6 نمونه کنترل استفاده می شود. نمونه ها در دستگاه چاپ قرار می گیرند و میزان خاصیت آنتی باکتریال مطابق با استاندارد، با مقایسه میزان کاهش باکتری ها نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

نتایج به شرح جدول زیر، گزارش می شوند:

اثربخشی خاصیت آنتی­باکتریالمیزان خاصیت آنتی باکتریال (لگاریتم)
معنی دار2≤A<3
قویA≥3