شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضدعفونی کننده شیمیایی

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضدعفونی کننده شیمیایی

این آزمون مطابق با استاندارد EN 1276 یا ISIRI 2842، جهت ارزیابی کمی میزان فعالیت باکتری کشی فرآورده های ضد عفونی کننده شیمیایی که به صورت سوسپانسون هستند، انجام می شود. فرآورده¬ مورد آزمون می¬¬بایست در صورت رقیق¬سازی در آّب معمولی یا آب سخت پایدار و یکنواخت باشد

در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم های زیر استفاده می شود:

Staphylococcus aureus ATCC 6538, PTCC 1112

Escherichia coli ATCC 10536

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Enterococcus hirae ATCC 10541

روش آزمون شامل 5 مرحله تصویر است. شمارش میکروارگانیسم ها در نهایت به روش پورپلیت یا صافی غشایی است. در پایان آزمون، میزان کاهش باکتری ها در سوسپانسیون میکروبی اولیه، نسبت به سوسپانسیون میکروبی نهایی در مدت زمان مشخص، سنجیده می شود و میزان کاهش به لگاریتمی گزارش می گردد. نمونه باید حداقل در یک غلظت، کاهش 5 لگاریتمی یا بیشتر داشته باشد. برای هر میکروارگانیسم، کمترین غلظتی از فرآورده، که حداقل کاهش 5 لگاریتمی را ایجاد کند، به عنوان حد موثره گزارش می شود.